Geen producten (0)

Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

Artikel 1 -  Identiteit van de ondernemer

Lighttown Fidelity, KvK nr. 56918186, BTW nr. NL142984668B01, gevestigd te Eindhoven. Emailadres: info@lighttownfidelity.nl 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lighttown FIdelity en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Lighttown FIdelity. De tekst van de algemene voorwaarden worden op verzoek naar u verzonden. Tevens staan de algemene voorwaarden vermeld op onze website.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De gebruikte afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lighttown FIdelity onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lighttown FIdelity bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

3. Lighttown FIdelity draagt zorg voor een veilige webomgeving. Bij Ideal betalingen heeft Lighttown FIdelity daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lighttown FIdelity mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van uw reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lighttown FIdelity mag, mits zij u hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de

werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 - Uitoefening

van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan: info@lighttownfIdelity.nl o.v.v. de volgende gegevens: Uw naam; Uw adres; Datum bestelling; Welke producten zijn aangeschaft; Welke producten u retour wenst te zenden; De reden van de retourzending.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als Lighttown FIdelity heeft aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terug zend termijn in elk geval in acht genomen als u het product terug zendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, voorzien van de originele labels en conform de door Lighttown FIdelity verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Op de website Lighttown FIdelity vindt u het retourzendingsformulier, deze vult u in en voegt u bij de retourzending.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

6. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Lighttown FIdelity aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugzending niet te dragen.

7. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als Lighttown FIdelity de melding van herroeping op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Lighttown FIdelity vergoed alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Lighttown FIdelityin rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u haar de herroeping meldt. Tenzij Lighttown FIdelity aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot u aan toont dat

u het product heeft terug gezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Lighttown FIdelity gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u ook heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

4. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lighttown FIdelity de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9   Uitsluiting herroepingsrecht

Lighttown FIdelity kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Lighttown FIdelity dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Speciaal voor u bestelde c.q. vervaardigde producten, die duidelijk voor u bestemd zijn.

2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om

te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

4. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - garantie

1. Lighttown FIdelity staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Lighttown FIdelity kenbaar heeft gemaakt.

2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lighttown FIdelity geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 2 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lighttown FIdelity het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lighttown FIdelity tot het moment van bezorging bij u of een vooraf aangewezen en aan Lighttown FIdelity bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan via iDEAL.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Mocht u na gemaand te zijn, niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor

buitengerechtelijke incassokosten, Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

* 15% over een openstaande hoofdsom t/m 2.500, euro.

* 10% over een openstaande hoofdsom van 2.500 t/m 5.000 euro.

Met een minimum van 40,euro.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat op u over nadat het verschuldigde aankoopbedrag volledig is betaald.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Lighttown FIdelity behandelt eventuele klachten overeenkomstig haar klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lighttown FIdelity.

3. Bij Lighttown FIdelity ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lighttown FIdelity binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

1. Op alle overeenkomsten, tussen de Lighttown FIdelity en u, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en worden schriftelijk vastgelegd, dan wel op zodanige wijze aangeleverd dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.